Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Heerlijk aan Huis met betrekking tot maaltijdservice en catering

Artikel 1 – Definities.

  1. Opdrachtnemer: de rechtspersoon die producten en/of diensten aan consumenten aanbiedt, in deze voorwaarden tevens genoemd: Heerlijk aan Huis
  2. Opdrachtgever: De natuurlijke persoon of rechtspersoon of vennootschap die met Heerlijk aan Huis een overeenkomst heeft gesloten.
  3. Dag: Kalenderdag.
  4. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de opdrachtgever en opdrachtnemer in staat stelt om informatie die aan hen persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
  5. Overeenkomst: Een overeenkomst tussen opdrachtgever en Heerlijk aan Huis terzake één of meer door Heerlijk aan Huis aangeboden producten en/of diensten tegen een door opdrachtgever te betalen prijs.
  6. Maaltijdservice en catering: Het afleveren van maaltijden bereid door Heerlijk aan Huis
  7. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat de opdrachtgever en Heerlijk aan Huis gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Artikel 2 – Identiteit van de opdrachtnemer.

Naam ondernemer: Heerlijk aan Huis, onderdeel van Eeterij H’eerlijk
Gevestigd: Mansholtlaan 20, 6708 PA te Wageningen
Telefoonnummer: 06 – 22 818 398 (bereikbaar op werkdagen van 09.00-17.00 uur)
E-mailadres: info@heerlijkaanhuis.nl
KvK nummer: 09172007
BTW-identificatienr: NL8181.38.804.B01
IBAN nummer: NL14 RABO 0133 0440 33

Artikel 3 – Toepasselijkheid.

3.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod, met betrekking tot maaltijdservice en catering van Heerlijk aan Huis en op elke tot stand gekomen overeenkomst, met betrekking tot maaltijdservice en catering, tussen Heerlijk aan Huis en de opdrachtgever.
3.2 Indien de overeenkomst elektronisch wordt gesloten, kan de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de opdrachtgever ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de opdrachtgever op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, kan op verzoek van de opdrachtgever de tekst op papier worden overgedragen aan opdrachtgever.
3.3 Zijn de algemene voorwaarden eenmaal rechtsgeldig toepasselijk op een overeenkomst, dan wordt de laatst geldende versie van de algemene voorwaarden toepasselijk geacht op alle volgende overeenkomsten tussen dezelfde partijen.

Artikel 4 – Het aanbod.

4.1 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
4.2 Het aanbod bevat een nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten.

Artikel 5 – Bestelling en minimumafname.

De minimum afname per aflevering is 15 euro of 2 maaltijden per bestelling per adres in Wageningen en Bennekom.

Artikel 6 – De overeenkomst.

6.1 De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 6.4, tot stand op het moment van aanvaarding door de opdrachtgever van het aanbod en de daarbij behorende voorwaarden.
6.2 Indien de opdrachtgever het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Heerlijk aan Huis onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Heerlijk aan Huis is bevestigd, kan de opdrachtgever de overeenkomst ontbinden.
6.3 Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Heerlijk aan Huis passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de opdrachtgever elektronisch kan betalen, zal Heerlijk aan Huis daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
6.4 Heerlijk aan Huis is bevoegd zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de opdrachtgever aan zijn betalingsverplichting kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst. Indien Heerlijk aan Huis op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
6.5 Voor een correcte afwikkeling van de bestelling van de opdrachtgever is het noodzakelijk dat Heerlijk aan Huis persoonlijke gegevens van de opdrachtgever opslaat en gebruikt. Heerlijk aan Huis doet dit conform de geldende wetgeving en zal deze gegevens vertrouwelijk behandelen.

Artikel 7 – Annulering.

Opdrachtgever is bevoegd een overeenkomst te annuleren tot 11.00 uur op de bezorgdag, daarna is hij gehouden de prijs van de betreffende bestelling te voldoen op de door Heerlijk aan Huis aangegeven wijze. Uitzondering op voornoemde regel zijn reserveringen voor officiële feestdagen en catering op locatie waar een annuleringstermijn van 4 kalenderdagen voor betreffende bezorgdag geldt. Annulering van catering en officiële feestdagen kan uitsluitend via elektronische weg.

Artikel 8 – De prijs.

De door Heerlijk aan Huis in rekening gebrachte prijs is inclusief BTW en is gelijk aan de prijs van het betreffende product zoals vermeld op de geldende prijslijst op het moment van aflevering. Heerlijk aan Huis is bevoegd de prijs volgens de geldende prijslijst op het moment van de aflevering te wijzigen als gevolg van wijziging van het BTW-tarief.

Artikel 9 – Transport en levering.

9.1 De levering van de bestelde producten geschiedt op een vooraf aan de opdrachtgever aangekondigde dag en tijdstip.
9.2 Het transport van de producten geschiedt met eigen voertuigen van Heerlijk aan Huis of door Heerlijk aan Huis ingeschakelde derden volgens een vast rittenschema. Het rittenschema zowel als mogelijke veranderingen daarop worden door Heerlijk aan Huis bepaald. Onvoorziene omstandigheden, weer, verkeer, bedrijfsstoringen of andere verhinderingen niet door eigen schuld ontstaan of de gevolgen daarvan kunnen de leveringstermijn dientengevolge verlengen. Indien de leveringstermijn met meer dan twee uur overschreden wordt en de producten nog niet bij de opdrachtgever zijn afgeleverd kunnen Heerlijk aan Huis en de opdrachtgever de overeenkomst eenzijdig, zonder rechtelijke tussenkomst, als ontbonden beschouwen. Zonder gehouden te zijn tot betaling van vergoeding van enige schade. Bij de levering van de producten heeft de opdrachtgever te zorgen voor ontvangst van de producten en voor koelopslag. De producten worden beschouwd in goede staat te zijn geleverd na lossing.
9.3 Als plaats van levering geldt het adres dat de opdrachtgever aan Heerlijk aan Huis kenbaar heeft gemaakt.
9.4 Het risico voor wat betreft de bestelling gaat over op de opdrachtgever nadat de bestelling is afgeleverd.

Artikel 10 – Betaling.

10.1. Voor zover ter zake van de betaling niet uitdrukkelijk een ander regeling is overeengekomen, geldt dat Heerlijk aan Huis aan de opdrachtgever na goedkeuring van de bestelling of na de aflevering een rekening doet toekomen met vermelding van de voor de (deel)levering verschuldigde prijs. De opdrachtgever is verplicht die prijs zonder korting en zonder verrekening van vorderingen of anderszins inhoudingen online via Ideal, contant of via pin bij aflevering te voldoen of op de door Heerlijk aan Huis aangegeven wijze achteraf via automatische incasso.
10.2. Indien geen volledige betaling door Heerlijk aan Huis is ontvangen, binnen gestelde termijn lid 11.1, na ontvangst van de rekening, is de opdrachtgever met ingang van de eerste dag na ontvangst van de rekening, zonder dat daartoe een verdere ingebrekestelling benodigd is, de contractuele rente van 10% per dag over het openstaande bedrag verschuldigd. Behalve het ingevolge de rekening verschuldigde bedrag en de contractuele rente is Heerlijk aan Huis gerechtigd van de opdrachtgever te vorderen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die door zijn/haar wanbetaling zijn ontstaan. De buitengerechtelijke kosten worden door partijen vastgesteld op 15% van de koopsom met een minimum van Euro 350.00 en onverminderd de B.T.W. De opdrachtgever heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Heerlijk aan Huis te melden.

Artikel 11 – Klachtenregeling.

11.1 Aantoonbare klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen per omgaande, maar in ieder geval binnen uiterlijk één uur na de levering, volledig en duidelijk omschreven aan Heerlijk aan Huis te worden gemeld op straffe van verval van een eventueel vorderingsrecht.
11.2 Voor niet direct aantoonbare klachten geldt eenzelfde meldingsplicht, met dien verstande dat melding binnen twee uur na het constateren van gebreken dient te geschieden op straffe van verval van eventueel vorderingsrecht.
11.3 Producten met door Heerlijk aan Huis erkende klachten en gebreken worden door Heerlijk aan Huis vervangen. In geen geval zal Heerlijk aan Huis terzake erkende klachten en gebreken gehouden zijn tot vergoeding van de schade van welke aard dan ook.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid.

12.1 Heerlijk aan Huis is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook geleden door opdrachtgever en/of diens gasten en/of degenen die hen vergezellen en/of derden, tenzij de opdrachtgever opzet, grove schuld of nalatigheid door Heerlijk aan Huis kan aantonen. Alle aansprakelijkheid voor gevolgschade is uitgesloten.
12.2 Aansprakelijkheid van Heerlijk aan Huis wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst of uit enige andere hoofde, is beperkt tot de vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs dan wel, indien dat meer is, het bedrag ter zake het betreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekeraar van Heerlijk aan Huis vergoed wordt.
12.3 Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van ondergeschikten is Heerlijk aan Huis niet aansprakelijk.
12.4 Schade aan de te leveren producten komt en blijft voor risico van de opdrachtgever reeds vanaf het moment van aankomst of ontvangst van die zaken op de door opdrachtgever aangegeven plaats van aflevering.

Artikel 13 – Geschillen.

Op overeenkomsten tussen Heerlijk aan Huis en de opdrachtgever waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen Heerlijk aan Huis en de opdrachtgever worden uitsluitend gebracht voor de daartoe bevoegde rechter in vestigingsplaats van Heerlijk aan Huis.